Programma Zelfcontrole 2024

Iedere kalverhouder is vanaf 1 juli 2015 verplicht om invulling te geven aan ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen op basis van de Regeling Diergeneesmiddelen en Verordening (EU) 2022/1644. Door middel van zelfcontrole moet aangetoond worden dat de kalveren die worden aangeboden voor slacht vrij zijn van te hoge gehalten aan residuen van diergeneesmiddelen en dat de kalveren tijdens hun leven geen verboden stoffen toegediend hebben gekregen. Het volledige Programma Zelfcontrole 2024 vindt u hier.

Doel

Het Programma Zelfcontrole 2024 is de sectorale invulling van de verplichting tot ‘zelfcontrole’. Het programma zorgt voor een intensieve controle op het voorkomen van kritische stoffen in kalveren en (rosé)kalfsvlees. Het programma is bedoeld om het vertrouwen van de professionele afnemers en de consument veilig te stellen, doordat er een garantie is dat het vlees vrij is van ongewenste stoffen. Dit is ook van belang voor afzet van het vlees in Nederland en op de internationale markt.

Wat zijn kritische stoffen? De categorieën ‘verboden stoffen’ en ‘ongewenste stoffen’ vormen samen het verzamelbegrip ‘kritische stoffen’. Verboden stoffen zijn onder andere hormonen en beta-agonisten, en ongewenste stoffen zijn residuen van medicijnen, zoals antibiotica en milieucontaminanten.

Hoe wordt het Programma Zelfcontrole vastgesteld

SBK heeft een Adviesraad Programma Zelfcontrole ingesteld. Deze raad adviseert het SBK-bestuur over het Programma Zelfcontrole. De raad stelt op basis van een risicoanalyse een controle- en analyse strategie voor het Programma Zelfcontrole op. In de controle- en analysestrategie zijn de intensiteit en de matrices (urine, voer, haar, water etc.) van de bemonstering en de stof-matrixcombinaties voor de analyse vastgesteld.

Handhaving van het Programma Zelfcontrole

Het Programma Zelfcontrole bij kalveren bevat de minimale invulling van de ‘zelfcontrole’. SKV voert al enige jaren monitoring op kritische stoffen uit. Het door SKV gehanteerde systeem voldoet aan het Programma Zelfcontrole 2024. De handhaving op het niet voldoen aan ‘zelfcontrole’ door de veehouder vindt plaats door de NVWA. Kalverhouders (ook die niet deelnemen aan het SKV systeem) moeten aantonen dat zij deelnemen aan een passend systeem voor zelfcontrole. Slachterijen die kalveren slachten dienen zelf vast te stellen dat de leverancier heeft voldaan en invulling heeft gegeven aan de verplichting tot ‘zelfcontrole’. Er mogen geen kalveren worden afgeleverd voor de slacht wanneer niet wordt deelgenomen aan het programma.

 

Terug naar home/menu

Veelgestelde vragen over Programma Zelfcontrole

Onder kritische stoffen worden vier groepen stoffen verstaan:
a. de verboden stoffen (ook wel hormonen en beta-agonisten genoemd),
b. residuen van antibiotica
c. de verboden voerbespaarders
d. milieucontaminanten.

Gelukkig geldt dat voor vrijwel alle kalverhouders. Door de ‘zelfcontrole’ maakt de kalverhouder dat ook aantoonbaar en dat draagt bij aan het vertrouwen in de kalversector en het imago van kalfsvlees.

Regeling Diergeneesmiddelen en Verordening (EU) 2022/1644 hebben betrekking op de verplichting tot zelfcontrole. Het is vanuit de Regeling Diergeneesmiddelen voor iedere houder van kalveren op Nederlands grondgebied wettelijk verplicht om zelfcontrole uit te voeren, dit geldt dus ook als u alleen kalveren aan het buitenland aflevert.
Door de ‘zelfcontrole’ collectief uit te laten voeren via SKV vallen de kosten lager uit voor de kalverhouder. Het Programma Zelfcontrole 2024 bevat tevens de minimum norm voor niet-SKV-aangeslotenen, welke de overheid kan hanteren bij zijn handhavingsactiviteiten. Bij niet naleving van zelfcontrole kan de overheid een bestuurlijke boete opleggen.

1. Het door SKV gehanteerde systeem voldoet aan het Programma Zelfcontrole 2023 en daarmee aan de ‘zelfcontrole’. Kiest u voor deze optie of bent u al deelnemer aan de SKV, dan hoeft u verder niets te doen. De SKV organiseert de controlebezoeken bij de deelnemende bedrijven.
2. U kunt zelfstandig afspraken maken met organisaties en / of bedrijven voor het uitvoeren van de zelfcontrole op uw bedrijf, waarbij Programma Zelfcontrole 2024 in acht genomen moet worden.

Als u zich niet houdt aan de minimale eisen gesteld in het Programma Zelfcontrole 2024, dan is het verboden runderen jonger dan 1 jaar die bestemd zijn voor de (rosé)kalfsvleesproductie van uw bedrijf af te voeren. Slachterijen zijn verplicht bij de aanvoer van kalveren te controleren of de kalveren afkomstig zijn van een bedrijf dat zelfcontrole uitvoert aan de hand van het Programma Zelfcontrole 2024; dan wel door deelname aan de SKV dan wel zelfstandig. Bij niet naleving van zelfcontrole kan de overheid een bestuurlijke boete opleggen.

De kosten voor de monstername en monsteranalyse zijn voor rekening van de veehouder. De kosten worden bepaald door het aantal te nemen monsters en het aantal uit te voeren analyses. Deze aantallen zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf en zijn vastgelegd in het Programma Zelfcontrole 2024.
Is uw bedrijf gecertificeerd door de SKV, dan worden de kosten al rechtstreeks door de SKV doorberekend. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de SKV. Als u de zelfcontrole zelfstandig uitvoert, zijn de kosten afhankelijk van de afspraken die u maakt met een desbetreffende organisatie en/of bedrijf.

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt bij de uitvoering van de ‘zelfcontrole’. Deelnemers aan de SKV moeten de kalveren – of producten daarvan – die zijn bemonsterd, aanhouden op het bedrijf tot de uitslag bekend is. De monsteranalyse uitslag is normaal gesproken binnen 15 werkdagen bekend. Als daar aanleiding voor bestaat, kan een heranalyse noodzakelijk zijn. In dat geval is het mogelijk dat de monsteranalyse uitslag pas ná 15 werkdagen bekend is. Dit om te voorkomen dat vlees dat misschien verboden stoffen bevat in het consumptiekanaal terechtkomt.