Privacyverklaring

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)
De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Brancheorganisatie Kalversector, KvK 58763120, hierna aan te duiden als SBK. Voor SBK is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. SBK respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt SBK?
SBK verwerkt persoonsgegevens in het kader van deelname aan de kwaliteitsregelingen waarvoor SBK de schemabeheerder is en in het kader van andere door SBK in haar hoedanigheid als brancheorganisatie aangeboden diensten en andere activiteiten (o.a. relatiebeheer, versturen van nieuwsbrieven). Tevens verwerkt SBK persoonsgegevens in het kader van het verbindend verklaarde Programma Onderzoek en Innovatie van SBK en het bepaalde bij of krachtens dit programma (o.a. Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Programma Onderzoek en Innovatie en Regeling verplichte financiële bijdragen Programma Onderzoek en Innovatie).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • KvK-nummer, UBN of UDN;
 • gegevens voortvloeiend uit deelname aan de hierboven genoemde kwaliteitsregelingen;
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt is afhankelijk van de rechtsgrond en/of het doel. SBK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door SBK?

SBK verwerkt uitsluitend persoonsgegevens:

 1. op grond van uw toestemming;
 2. voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 3. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 4. als dit nodig is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon, en/of
 5. de behartiging van gerechtvaardigde belangen van SBK of een derde, in het kader van de normale bedrijfsvoering en het versturen van nieuwsbrieven.

SBK verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 4. de registratie van gegevens in het kader van deelname aan kwaliteitsregelingen;
 5. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 7. de ontwikkeling en verbetering van onze diensten;
 8. het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 9. het behandelen van geschillen alsmede het doen uitoefenen van accountantscontroles.

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?
SBK beheert een/enkele openbare register(s), waarin geregistreerd wordt welke bedrijven zijn gecertificeerd in het kader van/deelnemen aan de kwaliteitsregelingen.

SBK verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit voortvloeit uit het bepaalde in de kwaliteitsregeling, voor onderzoeksdoeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. In het kader van de kwaliteitsregelingen kunnen gegevens met de NVWA worden gedeeld. De privacyverklaring van de NVWA is te vinden op hun website www.nvwa.nl.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?
SBK maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
SBK bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw overeenkomst met SBK en na beëindiging daarvan nog maximaal 7 jaar, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
SBK zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het ontsluiten van toegang tot persoonsgegevens door middel van authenticatie.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten, welke door SBK worden gerespecteerd.  Deze rechten omvatten het recht de door SBK verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Ook kunt u vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, indien de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kunt u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SBK gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen hiermee onze website en het webportaal worden geoptimaliseerd. U kunt zich voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zie onze Cookieverklaring.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de SBK. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

SBK kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met SBK en deze Privacyverklaring prevaleert de overeenkomst.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@kalversector.nl of telefonisch via 088 998 4325.

SBK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kalversector.nl.