Veel gestelde vragen over de regeling Slachting, Weging en Classificatie

Veelgestelde vragen

De regeling heeft als doel ordening en uniformering aan te brengen in de wijze van slachten, wegen en classificeren van kalveren in Nederland. Door deze ordening via een overeenkomst met de SBK mogelijk te maken, wordt een bijdrage geleverd aan de transparantie van de markt in de kalversector. In de Regeling slachting, weging en classificatie kalveren is vastgelegd onder welke condities en op welke wijze het geslacht gewicht en het classificatieresultaat worden bepaald. Het is van belang om te weten wat bedoeld wordt met ‘geslacht gewicht’ en hoe dat wordt bepaald. Het gaat erom dat de leverancier uitbetaald krijgt waarop hij recht heeft en op een wijze die voor alle leveranciers transparant en uniform is.

Kiwa CBS voert in opdracht van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) classificatie- en controlewerkzaamheden uit voor de kalveren V bij de aangesloten slachterijen. Daarnaast houdt de Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie onafhankelijk toezicht op de uitvoering van de classificatie door Kiwa CBS

 • Als vóór de weging meer afgesneden is dan toegestaan, dan moet het gewicht daarvoor worden gecorrigeerd. De slachterij is verplicht een correctie toe te passen, zoals die is vastgesteld door de classificateur van Kiwa CBS. In het Besluit correctiefactoren kalveren V en Z zijn voor een aantal onderdelen correctiefactoren vastgesteld.
 • Het gewogen gewicht is een warm geslacht gewicht, maar de afrekening vindt veelal plaats op basis van het koud geslacht gewicht.
  Correctie: Er wordt een warm-koud correctie van 2% toegepast op het warm geslacht gewicht.
 • Indien het warm gewicht van een individueel kalf niet binnen één uur na slachten is bepaald:
  Correctie: afrekening vindt plaats op basis van koud geslacht gewicht.
 • Indien geslachte kalveren niet binnen 45 minuten na de eerste handeling die plaatsvindt nadat de slachthaak in het karkas gestoken is, zijn gewogen:
  Correctie: het warm geslacht gewicht van het desbetreffende kalf wordt vermeerderd met 1 kg.
 • Indien de slacht plaatsvindt na de dag van aanvoer:
  Correctie a: het warm geslacht gewicht wordt verminderd met 1 kg per kalf per wachtdag, mits het buiten de schuld en het risico van de be- of verwerker om is.
  Correctie b: het warm geslacht gewicht wordt verhoogd met 1 kg per kalf per wachtdag, mits het buiten de schuld en het risico van de leverancier om is

In de Europese regelgeving (verordening 1308/2013) zijn afspraken vastgelegd over wat onder de definitie van kalfsvlees valt. In deze verordening is bepaald dat een kalf jonger dan acht maanden ingedeeld moet worden in categorie V. Een kalf van tenminste acht maanden of ouder, maar jonger dan 12 maanden moet ingedeeld worden in categorie Z. In het document ‘wat voor kalf ben ik’ wordt de definitie van kalfvlees toegelicht en de benaming in de verschillende Europese landen

 

Terug naar home