Antibiotica

De kalverhouderij is zich bewust van het vraagstuk van resistentie-ontwikkeling door antibioticagebruik in de veehouderij. De mogelijke overdracht van die resistentie naar mensen is een risico vanuit oogpunt van de volksgezondheid.

De kalversector spant zich in voor een goede zorg voor het kalf om de gezondheid en veerkracht van kalveren te verbeteren en het antibioticagebruik verder te verlagen.

De kalversector is in 2007 zelf al gestart met de aanpak van antibioticaresistentie in de kalverhouderij op basis van het Masterplan Rationeel en Verantwoord Antibioticumgebruik. Een belangrijk onderdeel is de verplichte registratie van elk antibioticum-gebruik in een centrale databank, InfoKalf.

Op basis hiervan berekent de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) het totale gebruik in de kalverhouderij. Ook vergelijkt de SDa het antibioticagebruik van kalverbedrijven onderling (benchmark). Zo is het antibioticagebruik sinds 2007 met 61% verminderd .

Zie: https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/dierhouder/antibioticumgebruik

Terug naar home/menu