Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer”) is van toepassing op de website, e-mails en (nieuws)brieven van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (hierna te noemen: “SBK”).

Website
Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail en (nieuws)brieven. Wij verzoeken u vriendelijk om ons bij het constateren hiervan te informeren via info@kalversector.nl of telefonisch via 088-9984325.

Gebruik van onze website en diensten is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door onze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. SBK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website.

SBK behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website. De inhoud van de website wordt “ONGEWIJZIGD “, “ZOALS BESCHIKBAAR” geleverd. SBK staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat. SBK verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat.

E-mail
De inhoud van e-mailberichten zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking of verdere verspreiding van e-mailberichten en haar bijlagen is niet toegestaan.  Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons hierover te informeren en dit bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
SBK wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor informatie op de site van SBK, fouten of omissies in die informatie alsmede het gebruik of de interpretatie van de informatie door anderen. SBK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de aangeboden informatie of het gebruik daarvan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van SBK.

Internetsites van derden, producten en diensten
Wanneer SBK hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat SBK de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. SBK aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door SBK geverifieerd.

Deze Disclaimer en de privacyverklaring van SBK (hierna te noemen: “Privacyverklaring”) zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de disclaimer en privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vrijwaring
Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van SBK zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker/gebruiker. In ruil voor het gebruik van de site van SBK stemt de bezoeker/gebruiker ermee in SBK te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker/gebruiker op basis van die informatie neemt.

Gebruik persoonsgegevens
Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt SBK gebruik van persoonsgegevens. In de Privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

Copyright
Deze website geniet auteursrechterlijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBK. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan SBK.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
SBK behoudt zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.