Vitaal Kalf

Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector, waarin de gehele keten is opgenomen.
Dit betekent dat naast kalverhouders, ook kalverhandelaren, verzamelcentra, kalverslachterijen deelnemen aan de regeling.

Vitaal Kalf heeft als doel het houden van vitale kalveren, een goed dierenwelzijn, maximale voedselveiligheid en het hebben en behouden van een goede positie op de (inter)nationale markt. De regeling kent (bovenwettelijke) voorschriften over de kwaliteit en gezondheid van het jonge kalf, de huisvesting, voer- en drinkwaterkwaliteit, bedrijfsinrichting en hygiëne.
Ook regelt Vitaal Kalf de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen.
Voor slachterijen zijn er bovenwettelijke voorschriften voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren tot 8 maanden.

Vitaal Kalf en het KalfVolgSysteem (KVS) vormen de basis voor informatie-uitwisseling met de melkveehouderij. Zo anticipeert SBK op ontwikkelingen in de sector, wensen en eisen vanuit de (inter)nationale markt, de maatschappij én op de wet- en regelgeving.
Met Vitaal Kalf behoudt de Nederlandse kalversector bij afnemers internationaal een koplopers- en voorkeurspositie.

Kwaliteit, effectiviteit en onafhankelijkheid
SBK is de houder van de kwaliteitsregeling van Vitaal Kalf.
Als regelinghouder wordt SBK geadviseerd door een Centraal College van Deskundigen (CCvD). Het CCvD ziet ook toe op het beheer van de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Het CCvD bestaat uit deskundigen in de keten van kalverhouderij: zowel vleesverwerkers, transporteurs, dierenartsen, kalverhouders en voerleveranciers zijn hierin vertegenwoordigd. Het college wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur van SBK en het CCvD laten zich adviseren door verschillende werkgroepen.
Controles voor Vitaal Kalf worden uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) als Certificerende Instantie.
Zo is er een goede scheiding van taken:

  • SBK is eigenaar van de regeling en stelt reglementen vast op advies van het CCvD;
  • het CCvD beheert en adviseert SBK over actualisering de regeling en ontwikkelt indien nodig nieuwe voorschriften / documenten;
  • SKV voert de controle, beoordeling en certificering van Vitaal Kalf op basis van de vastgestelde voorschriften uit.

Om de kwaliteit te waarborgen worden de Vitaal Kalf controles uitgevoerd door SKV, als Certificerende Instantie geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens ISO/IEC 17065. Zie in onderstaand organogram de organisatiestructuur van Vitaal Kalf.