Duurzaamheid, Milieu & Circulariteit

Onderzoeksproject: ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’
Bij het streven naar kringlooplandbouw met minimale emissies zijn er twee belangrijke ontwikkelingen: nieuwe stalsystemen (scheiden van faeces en urine aan de bron) en juiste toepassing van mestproducten waaronder precisielandbouw. Om minimalisatie van emissies te bereiken is goede afstemming van ‘stal en veld’ noodzakelijk. Het onderzoeksproject heeft tot doel dat (nieuwe) stalsystemen resulteren in optimalisatie van meststoffen voor toepassing in het veld. Resultaten worden beschikbaar gesteld aan de kalverhouders.


Klimaatmonitor

Doel van dit onderzoeksproject is om in de monitoring van klimaateffecten van de Nederlandse Agro & Food productie op basis van de ketenbenadering (levenscyclusanalyse, LCA) en de nationale benadering beter op elkaar te laten aansluiten. Dat wil zeggen dat in de nationale benadering effecten van inspanningen buiten het primaire bedrijf en de Nederlandse grenzen niet aan de sector worden toegekend.

Het onderzoek betreft het transparant maken van verschillen, afstemming op het gebied van methodiek en data(bronnen) en inzichtelijk maken van effecten van sectormaatregelen. Een onderdeel vormt daarom ook de externe communicatie voor een breder publiek over de klimaatprestaties van de agro en food sectoren in Nederland.

Terug naar overzicht Onderzoek & Innovatie