Veelgestelde vragen over de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Wat is Vitaal Kalf?
Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling, waarin de gehele kalverketen is opgenomen. Dit betekent dat naast de kalverhouders, ook de transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers deelnemen aan de regeling. Vitaal Kalf stelt o.a. eisen aan de huisvesting van kalveren, de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne en het gebruik van antibiotica, maar ook de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen en regels voor het transport en het slachten, wegen en classificeren van kalveren zijn opgenomen.
Waarom subsidie voor deelname?
Op basis van deelname aan de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf kunnen kalverhouders die daarvoor tot 2019 daarvoor een aanvraag hebben gedaan tot uiterlijk begin 2022 in aanmerking komen voor een subsidie ter hoogte van de deelnemers bijdrage.

De subsidie komt voort uit een toezegging van toenmalig staatsecretaris Dijksma dat 6 jaar lang uit Europese middelen 10 miljoen euro per jaar beschikbaar komt aan de kalversector. De 10 miljoen per jaar is ter compensatie voor het verlies aan inkomenssteun na de invoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid per 2015. Deze middelen komen alleen onder zeer strikte voorwaarden ter beschikking, waaronder de deelname aan een nieuw kwaliteitssysteem.

Waarom zal ik meedoen aan Vitaal Kalf?
Vitaal Kalf is dé kwaliteitsregeling van de Nederlandse kalversector.

Vijf redenen voor u om deel te nemen aan Vitaal Kalf:

  1. U kwam indien aangevraagd uiterlijk 2019 in aanmerking voor een dekkende subsidie voor de deelnamekosten tot uiterlijk begin 2022.
  2. Deelname aan Vitaal Kalf is noodzakelijk om uw kalveren door SKV te kunnen laten certificeren.
  3. U kunt uw Vitaal Kalf – en SKV gecertificeerde kalveren afzetten via de reguliere afzetkanalen.
  4. Uw deelname aan Vitaal Kalf maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen ketenpartners, waardoor het o.a. mogelijk wordt om melkveehouders bewust te maken van het afleveren van gezonde robuuste kalveren.
  5. U voldoet met Vitaal Kalf aan de wettelijke regelgeving, zoals Besluit Houders van Dieren en de hygiënecode.

Wat zijn de consequenties als ik niet deelneem aan Vitaal Kalf?
Er zullen verschillende consequenties voor u zijn als u niet deelneemt aan Vitaal Kalf, waaronder:

  1. U kunt geen dekkende subsidie krijgen voor de deelnamekosten aan een kwaliteitssysteem.
  2. U kunt uw kalveren niet meer door SKV laten certificeren.
  3. U moet zelf de controle op verboden stoffen laten uitvoeren. Dit zal gecontroleerd worden door de overheid.
  4. U dient een overeenkomst met de door de overheid aangewezen databank InfoKalf te sluiten voor de registratie van de leveringen van antibiotica op uw bedrijf.
  5. U kunt uw kalveren niet meer afzetten via de bij SKV aangesloten reguliere afzetkanalen.
Wat zijn de kosten voor deelname aan Vitaal Kalf?
De kosten voor deelname aan Vitaal Kalf hangen af van het aantal afgeleverde kalveren per jaar. U kunt de deelnamekosten terugvinden op de website van SKV.

 

Organisatie achter Vitaal Kalf

Wie is de regelinghouder van Vitaal Kalf?
Vitaal Kalf is in 2017 opgericht door Stichting Brancheorganisatie Kalversector en erkend door de Nederlandse overheid. De regelinghouder wordt ook wel schemabeheerder genoemd.
Wat zijn de taken van de regelinghouder?
De regelinghouder is verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de naleving van Vitaal Kalf.
Wat is een Certificerende Instantie (C.I.)?
Een C.I. is een door SBK erkende Certificerende Instantie. Een controleur van de C.I. controleert het kalverbedrijf minimaal jaarlijks op de voorschriften van Vitaal Kalf. Het Vitaal Kalf bedrijf is verplicht deze controleurs toe te laten op het bedrijf en medewerking te verlenen. De controleur  beoordeelt volgens vaststaande richtlijnen en legt de bevindingen vast in een controlerapport. De beoordelaar van de C.I. beoordeelt de inhoud van het controlerapport. Bij een positief oordeel van de C.I. volgt een Vitaal Kalf erkenning en certificaat. Bij een negatief oordeel legt de C.I. sancties op.
Wie is de C.I. voor Vitaal Kalf?
Op dit moment is er één erkende C.I. voor Vitaal Kalf. Dat is Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV).
Wanneer moet ik contact opnemen met de regelinghouder en wanneer met de CI?
Als u vragen heeft gerelateerd aan een Vitaal Kalf controle uitgevoerd door de CI, zoals de uitslag van het controlerapport, dan kunt u contact op nemen met de CI. Voor contactgegevens van de erkende CI SKV klik hier. Als u vragen heeft over Vitaal Kalf, bijvoorbeeld over bepaalde voorschriften, dan kunt u contact opnemen met SBK.

 

Meer informatie

Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088 998 4325.

Als u vragen hebt over uw deelname en controles van Vitaal Kalf, de uitbetaling van de subsidie, neemt u dan gerust contact op met SKV via skv@skv.info of via WhatsApp 06-51762076.