Veelgestelde vragen over de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf (hierna: Vitaal Kalf). Heeft u een vraag of een opmerking over Vitaal Kalf? Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@kalversector.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 088 998 4325.

Vragen over Vitaal Kalf

Vitaal Kalf

Wat is Vitaal Kalf?
Vitaal Kalf is een nieuwe kwaliteitsregeling, waarin de gehele kalverketen is opgenomen. Dit betekent dat naast de kalverhouders, ook de transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers deelnemen aan de regeling. Naast de herziene IKB-voorschriften, zijn ook nieuwe voorschriften over de kwaliteit van het jonge kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne in relatie tot het antibioticagebruik en veelgebruik van antibiotica, maar ook de wettelijke verplichte controle op verboden stoffen en regels voor het transport en het slachten, wegen en classificeren van kalveren opgenomen in Vitaal Kalf.
Waarom stappen we af van IKB Vleeskalveren? Het was toch een goed werkend kwaliteitsschema.
Met deze nieuwe kwaliteitsregeling maakt de kalversector de volgende stap in de continue verbetering van de kwaliteit van het kalfsvlees als eindproduct. Naast de herziene IKB-voorschriften, met nieuwe voorschriften op het gebied van de kwaliteit van het jonge kalf, waterkwaliteit, hygiëne in relatie tot antibioticagebruik, veelgebruik, transport, zijn ook de controle op verboden stoffen en regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren opgenomen in Vitaal Kalf.

Op basis van deelname aan de nieuwe kwaliteitsregeling Vitaal Kalf kunnen kalverhouders in aanmerking komen voor een subsidie ter hoogte van de deelnemers bijdrage.

De subsidie komt voort uit een toezegging van toenmalig staatsecretaris Dijksma dat 6 jaar lang uit Europese middelen 10 miljoen euro per jaar beschikbaar komt aan de kalversector. De 10 miljoen per jaar is ter compensatie voor het verlies aan inkomenssteun na de invoering van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid per 2015. Deze middelen komen alleen onder zeer strikte voorwaarden ter beschikking, waaronder de deelname aan een nieuw kwaliteitssysteem.

Organisatie achter Vitaal Kalf

Wie is de regelinghouder van Vitaal Kalf?
Vitaal Kalf is in 2017 opgericht door Stichting Brancheorganisatie Kalversector en erkend door de Nederlandse overheid. De regelinghouder wordt ook wel schemabeheerder genoemd.
Wat zijn de taken van de regelinghouder?
De regelinghouder is verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de naleving van Vitaal Kalf.
Wat is een Certificerende Instantie (C.I.)?
Een C.I. is een door SBK erkende Certificerende Instantie. Een C.I. laat een kalverbedrijf jaarlijks controleren op de voorschriften van Vitaal Kalf. Het Vitaal Kalf bedrijf is verplicht deze controleurs toe te laten op het bedrijf en medewerking te verlenen. De controleur  beoordeelt volgens vaststaande richtlijnen en legt de bevindingen vast in een controlerapport. De beoordelaar van de C.I. beoordeelt de inhoud van het controlerapport. Bij een positief oordeel van de C.I. volgt een Vitaal Kalf erkenning en certificaat. Bij een negatief oordeel legt de C.I. sancties op.
Wat zijn de taken van een C.I.?

Een C.I.

 • sluit Vitaal Kalf-overeenkomsten/contracten af met kalverhouders;
 • laat Vitaal Kalf controles uitvoeren (inclusief de eerste erkenningscontrole);
 • certificeert bedrijven op basis van controleresultaten;
 • verlengt Vitaal Kalf-certificaten (na positieve uitslag controle);
 • voert het sanctiebeleid uit en legt dus sancties op;
 • informeert de deelnemers aan Vitaal over wijzigingen in de afgesloten overeenkomst met de C.I.
Wie is de C.I. voor Vitaal Kalf?
Op dit moment is er één erkende C.I. voor Vitaal Kalf. Dat is Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Het is mogelijk dat op termijn andere C.I.’s zich aanmelden en door SBK worden erkend.
Wie bezoekt de kalverhouder voor een Vitaal Kalf controle?
In vrijwel alle gevallen zijn het bekende gezichten die het bedrijf bezoeken. Meestal zijn dit de SKV controleurs die ook al voor andere controles op het bedrijf komen. Door controles te combineren blijven de kosten zo laag mogelijk. De kalverhouder is verplicht de kosten voor eventuele controle en beoordeling te betalen.
Wanneer moet ik contact opnemen met de regelinghouder en wanneer met de CI?

Als u vragen heeft gerelateerd aan een Vitaal Kalf controle uitgevoerd door de CI, zoals de uitslag van het controlerapport, dan kunt u contact op nemen met de CI. Voor contactgegevens van de erkende CI SKV klik hier.

Als u vragen heeft over Vitaal Kalf, bijvoorbeeld over bepaalde voorschriften, dan kunt u contact opnemen met SBK.

Wat moet ik doen om Vitaal Kalf gecertificeerd te blijven?
Sluit een overeenkomst af met de C.I. en met uw dierenarts. De controleur neemt automatisch contact met u op om een afspraak te maken voor de controle. U wordt dan zo spoedig mogelijk gecontroleerd. Wilt u de controle eerder laten uitvoeren? Neemt u dan contact met de C.I. en geef uw verzoek door.
Waarom moet ik een 1-op-1 overeenkomst sluiten met een Geborgde dierenarts?
Dit is een van de voorschriften die voorkomt uit de regeling Diergeneesmiddelen en dient ter bewaking van de gezondheid van de dieren. Dit voorschrift is terug te vinden in de Regeling Diergeneesmiddelen, bijlage 9, onderdeel 3. Voor meer informatie zie Geborgde vleeskalverdierenartsen.

Vragen over deelname aan Vitaal Kalf

Waarom zal ik meedoen aan Vitaal Kalf?
IKB Vleeskalveren wordt in de loop van 2017 vervangen door Vitaal Kalf. Vitaal Kalf zal vanaf dan dé kwaliteitsregeling zijn van de Nederlandse kalversector.

Vijf redenen voor u om deel te nemen aan Vitaal Kalf:

 1. U kunt voor de komende vijf jaar een dekkende subsidie krijgen voor de deelnamekosten.
 2. Deelname aan Vitaal Kalf is noodzakelijk om uw kalveren door SKV te kunnen laten certificeren.
 3. U kunt uw Vitaal Kalf – en SKV gecertificeerde kalveren blijven afzetten via de reguliere afzetkanalen.
 4. Uw deelname aan Vitaal Kalf maakt gegevensuitwisseling mogelijk tussen ketenpartners, waardoor het o.a. mogelijk wordt om melkveehouders bewust te maken van het afleveren van gezonde robuuste kalveren.
 5. U voldoet met Vitaal Kalf aan de wettelijke regelgeving, zoals Besluit Houders van Dieren en de hygiënecode.

Wat zijn de consequenties als ik niet deelneem aan Vitaal Kalf?
Er zullen verschillende consequenties voor u zijn als u niet deelneemt aan Vitaal Kalf, waaronder:

 1. U kunt geen dekkende subsidie krijgen voor de deelnamekosten aan een kwaliteitssysteem.
 2. U kunt uw kalveren in de nabije toekomst niet meer door SKV laten certificeren.
 3. U moet zelf de controle op verboden stoffen laten uitvoeren. Dit zal gecontroleerd worden door de overheid.
 4. U dient een overeenkomst met de door de overheid aangewezen databank InfoKalf te sluiten voor de registratie van de leveringen van antibiotica op uw bedrijf.
 5. U kunt uw kalveren niet meer afzetten via de bij SKV aangesloten reguliere afzetkanalen.
Wat zijn de kosten voor deelname aan Vitaal Kalf?
De kosten voor deelname aan Vitaal Kalf hangen af van het aantal afgeleverde kalveren per jaar. U kunt de deelnamekosten terugvinden op de website van SKV.

Vragen over de subsidie voor deelnamekosten aan Vitaal Kalf

Aanvraag van de subsidie

Wanneer kan ik mij als kalverhouder aanmelden voor Vitaal Kalf?
SKV (CI) heeft u een informatiepakket toegestuurd over de deelname aan Vitaal Kalf met daarin een deelnemersovereenkomst, een machtiging en een begeleidende brief. De deelnemersovereenkomst dient u in tweevoud te ondertekenen en voor 1 april a.s. terug te sturen aan de SKV.
Wanneer kan ik als kalverhouder een aanvraag voor subsidie doen bij RvO?
Het aanvragen van de subsidie, ter dekking van de deelnamekosten aan Vitaal Kalf voor de komende 5 jaar, kan alleen in de periode van 1 maart tot en met 30 april 2017 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt ná 30 april geen subsidie meer aanvragen voor 2017. U kunt pas het jaar erop weer in aanmerking komen voor subsidie voor de resterende 4 jaar.
Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst kunt u een aanvraag tot subsidie indienen. Dit kan op twee manieren, namelijk:

 1. U machtigt de SKV om dit voor u te doen door middel van het ondertekenen van het machtigingsformulier in het informatiepakket. Te zijner tijd zal SKV dan ook de aanvraag tot betaling van de subsidie verzorgen, OF
 2. U doet zelf een aanvraag op de website van RVO.nl. U moet dan de volgende gegevens aanleveren/uploaden: deelnemersovereenkomst Vitaal Kalf, de dierdagdosering (DDD) 2016 en het gemiddeld aantal aanwezige kalveren in 2016.
In welke jaren kan ik als kalverhouder nog subsidie aanvragen bij RvO?
U kunt zich op ieder moment aanmelden voor deelname aan Vitaal Kalf. Een aanvraag voor een subsidie ter dekking van de deelnamekosten aan Vitaal Kalf kan alleen nog van 1 maart tot en met 30 april 2018 en van 1 maart tot en met 30 april 2019. Na 2019 is het niet meer mogelijk om een subsidie aan te vragen.
Kan de juridische eigenaar van de kalveren ook een subsidie aanvragen?
Ja, mits de juridische eigenaar zelf kalverhouder is.
Welke risico's zitten er voor mij als kalverhouder aan de aanvraag van de subsidie?
U loopt geen risico tijdens het aanvragen van de subsidie.
Welke risico's zitten er voor mij als kalverhouder aan het ontvangen van de subsidie?
U geeft met de subsidie aanvraag aan dat u voor de komende vijf jaar deelneemt aan Vitaal Kalf. U dient in deze periode Vitaal Kalf gecertificeerd te zijn. Dit is niet van toepassing indien u te maken heeft met een bedrijfsbeëindiging, beëindiging van de kalvertak op uw bedrijf, overdracht op familielid of als u niet (langer) voldoet aan de voorschriften van Vitaal Kalf en geen certificaat ontvangt. Als u tussentijds de overeenkomst opzegt om andere redenen, dan moet u de eventueel genoten subsidie terugbetalen. Als u geen certificaat kan overhandigen doordat u niet aan de voorschriften voldeed, dan krijgt u geen subsidie over dat jaar.
Wanneer krijg ik de bevestiging dat mijn subsidie aanvraag is gehonoreerd?
RvO heeft toegezegd de aanvragen zo snel mogelijk te zullen behandelen. RvO mag er maximaal 22 weken over doen. SKV zal vanaf 1 maart beginnen met controleren.

 

Vragen over KvK-nummer

Wat is de relatie tussen de aanvraag voor subsidie bij RVO.nl en mijn KvK-nummer?
De aanvraag voor subsidie bij RVO.nl wordt opengesteld voor kalverhouders die als landbouwer zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. De subsidie wordt verstrekt per KvK-nummer en bedraagt maximaal €3000,-. De hoogte van de subsidie hangt af van de daadwerkelijke kosten van deelname aan de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. Mocht u nog geen KvK-nummer hebben, vraag deze dan met de juiste SBI-code aan bij de Kamer van Koophandel.
Waar moet mijn KvK-nummer aan voldoen?
U moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan als landbouwer onder de SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. Mocht u nog geen KvK-nummer hebben, vraag deze dan met de juiste SBI-code aan bij de Kamer van Koophandel.
Wat gebeurt er als ik de subsidie aanvraag onder een verkeerde / andere SBI-code?
RvO gebruikt de SBI-code om vast te stellen of iemand landbouwer is of niet. U moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan als landbouwer onder de SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016. Als u de subsidie aanvraagt onder een verkeerde / andere SBI-code, dan loopt u dus het risico dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Mocht u onder een verkeerde / andere SBI-code ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de Kamer van Koophandel voor het wijzigen dan wel aanvullen van de SBI-code(s).

Hoeveel kost het aanvragen van een KvK-nummer?
Het aanvragen van een KvK nummer zal u enkele tientjes kosten. De daadwerkelijke kosten kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel.
Ontvang ik meerdere subsidies als ik meerdere UBN's heb?
Dit hangt af of de UBN’s op hetzelfde KvK nummer staan of dat iedere UBN zijn eigen KvK nummer heeft. Als iedere UBN zijn eigen KvK nummer heeft, krijgt u – indien u aan de voorwaarden heeft voldaan – voor iedere (bij RVO.nl aangemelde) KvK nummer een subsidie.

Aanvraag tot betaling van de subsidie

Wanneer ontvang ik als kalverhouder de subsidie?
U kunt de betaling van de subsidie aanvragen op basis van een factuur van SKV, betalingsbewijs en een geldig Vitaal Kalf certificaat. Als u SKV heeft gemachtigd, dan zullen zij de betaling van de subsidie voor u aanvragen. Let op: Na het indienen van het betalingsverzoek heeft RVO 13 weken de tijd om de subsidie te betalen.
Op welke rekeningnummer vindt de betaling van de subsidie plaats?
De betaling zal plaatsvinden op het bij RVO.nl bekende rekeningnummer. Het is altijd mogelijk om dit rekeningnummer te wijzigen.
Kan ik de factuur van SKV door een derde laten betalen? Zo niet, waarom?
U dient de factuur van SKV zelf te betalen. Als u de factuur laat betalen door een derde, dan loopt u de subsidie mis. Dit komt omdat de subsidie draait om de gemaakte en betaalde kosten van de landbouwer. Als de rekening door een ander is betaald, wordt er niet aan deze voorwaarde voldaan.

Meer informatie

Als u inhoudelijke vragen hebt over Vitaal Kalf, neemt u dan gerust contact op met het SBK secretariaat via: info@kalversector.nl of telefonisch via 088 998 4325.

Als u vragen hebt over de aanmelding voor Vitaal Kalf, aanvragen van de subsidie en aanvragen van uitbetaling van de subsidie, neemt u dan gerust contact op met SKV. Gezien de verwachte drukte kunt u dat het beste doen per e-mail (skv@skv.info) of via WhatsApp 06-51762076.

SBK zal u de komende maanden informeren over Vitaal Kalf, zowel via deze website als via de nieuwsbrief.