Onderzoek & Innovatie

Wereldwijd is de Nederlandse kalversector toonaangevend op het gebied van gezond, duurzaam en veilig kalfsvlees. Om die sterke positie te behouden, is het belangrijk dat de sector en de ondernemers zich blijven ontwikkelen en blijven innoveren op het gebied van diergezondheid en -welzijn, voedselveiligheid, klimaat, milieu en duurzaamheid.

 

Het Programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) maakt dit mogelijk. Met het programma wordt gewerkt aan het kennis- en innovatieniveau van ondernemers en van de sector op een onafhankelijke, gefundeerde en toegankelijke wijze. De resultaten dragen bij aan het toekomstbestendig blijven van de branche. De focus ligt op onderzoek naar diergezondheid, voedselveiligheid en klimaat, milieu en duurzaamheid.

SBK
investeert in tal van onderzoeken om die kennis voor de aangesloten ondernemers verder uit te breiden. Op basis van nieuwe inzichten kunnen kalverhouders innovatieve oplossingen toepassen bij het houden van kalveren voor de productie van kalfsvlees.

Onderzoeksrubrieken
Dierenwelzijn & Diergezondheid
Duurzaamheid, Circulariteit en Milieu
Voedselveiligheid & Volksgezondheid
PPS VItaal en Gezond Kalf

 

Onderzoeken 2024

(PPS) Betere stal, betere mest, betere oogst

Het doel van deze PPS is de verliezen van stikstof (NH3, NO3-, N2O) en broeikasgassen (CH4, CO2, N2O) te minimaliseren in de cyclus stal(mest), tussenbewerking, bodem en plant en te voorkomen zonder dat er ongewenste afwenteling van stikstof of broeikasgassen van de ene schakel in de keten naar de andere ontstaat. Tegelijkertijd is het belangrijk te weten in welke mate de economische verwaarding van mest kan bijdragen om de evt. (hogere) investeringen rendabel te maken. Daarbij zal een doorontwikkeling van de toepassing van de meststromen uit nieuwe stalsystemen bijdragen aan een circulaire landbouw. Eind 2024 zal het onderzoek moeten worden afgerond.

Mannheimia

Er wordt een toenemende sterfte van vleeskalveren door infectie met Mannheimia haemolytica (MHA) gezien. Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en de effecten van MHA op de organen en fysiologie van het kalf. Het tweede doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in dier- of bedrijfsgebonden factoren en de invloed van de veehouder en zijn adviseurs op de incidentie en preventie van MHA. Het onderzoek wordt naar verwachting in 2024 afgerond.

Longgezondheid

De longgezondheid van kalveren op de melkveehouderij en de vleeskalverhouderij wordt in deze studie in kaart gebracht. Het frequentie en ernst van voorkomen van longaandoeningen en de ontwikkeling in het leven van het kalf worden onderzocht. De resultaten geven een actueel beeld van de longgezondheid van kalveren en vormen een basis voor verdere initiatieven ter verbetering van de longgezondheid.

PPS Mycoplasma Bovis

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij vleeskalveren met longinfecties in veel gevallen Mycoplasma Bovis gevonden wordt. In het ontstaan van luchtwegaandoeningen spelen meerdere factoren / ziektekiemen waarschijnlijk een rol. Het onderzoek heeft als doel om meer kennis op te doen over de rol van Mycoplasma Bovis bij luchtwegaandoeningen en welke maatregelen eventueel effectief kunnen zijn.


Bijdrage kalvereigenaren 2024

De bijdrage betreft € 0,15 per opgezet vleeskalf.

Voor vleeskalveren die als starter worden opgezet, geldt het tarief van € 0,05 per opgezet vleeskalf
Voor vleeskalveren die als afmestkalf worden opgezet geldt een tarief van € 0,10 per opgezet vleeskalf

Registratie en verstrekking van gegevens
Alle eigenaren van vleeskalveren zijn vanaf verplicht om zich te registreren bij SBK. Indien u zich nog niet heeft geregistreerd dan kunt u dit alsnog doen. U kunt het registratieformulier downloaden en ingevuld mailen naar info@kalversector.nl of per post naar SBK, Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein.

Zie verder ook onze Q&A over de onderzoeksprogramma’s.

Terug naar home/menu