Transport

Onder de goede zorg voor de kalveren hoort een dierwaardig transport. De basis is uiteraard wettelijk geregeld.

In de EU-verordening transport van dieren staan voorschriften over de voorbereiding van het transport, de kwaliteit van de transportmiddelen, de duur van het transport, etc.. Aanvullend heeft de Nederlandse kalversector kwaliteitssystemen voor collecterende kalverhandelaren en verzamelcentra voor kalveren.
Bij de import geldt een aanvullende meldingsplicht in het GarantieTraceringsysteem van SKV (GTSKV).
Transportmiddelen voor lange afstanden worden steekproefsgewijs gecontroleerd op het hebben van voldoende flexibele spenen voor het drenken van de kalveren.

Onderzoek
Op basis van onderzoek wil de kalversector de impact op het dier door verplaatsing van het melkveebedrijf naar het kalverbedrijf verminderen. Zo zijn er aanwijzingen, dat kalveren, die pas op een leeftijd van 28 dagen worden aangevoerd, robuuster en weerbaar zijn dan kalveren die al na 14 dagen op het kalverbedrijf aankomen.

Ander onderzoek laat zien dat kalveren binnen 48 na aanvoer op het kalverbedrijf weer zijn hersteld. Dit geldt voor zowel korter (tot 6 uur) als langer transport (tot 18 uur). Ook zijn er aanwijzingen, dat bij lang transport het voeren van melk de voorkeur heeft ten opzichte van water met elektrolyten.

Daarnaast lijkt de kwaliteit van het transport belangrijker te zijn dan de duur, de lengte. De ambitie van de kalversector is om in 2026 al het transport boven de 8 uur te laten uitvoeren door transportmiddelen met klimaatregulatie.

Afbouwen lange afstanden
De kalversector wil het aandeel kalveren dat via lange afstandstransport naar Nederland komt, verminderen. De import uit Polen en de Baltische staten is sinds 2012 met meer dan 80% gedaald. Vanaf 2024 is de invoer van kalveren uit landen zonder een BVD-bestrijdingsprogramma (w.o. alle landen uit voormalig Oost-Europa) naar de Nederlandse kalverhouderij niet meer toegestaan.
De EU heeft een evaluatie van de transportverordening uitgezet en voorstellen voor een update van de transportverordening worden in 2023 verwacht.

Kijk voor een goed beeld van het veetransport op respectvee.nl

 

Terug naar home/menu