Stikstofaanpak terug naar tekentafel

De jongste kabinetsplannen rond het stikstofvraagstuk moeten terug naar de tekentafel. De gepresenteerde beleidslijn mist oplossend vermogen. Het biedt onvoldoende perspectief voor de kalverhouderij, hun gezinnen en de vele betrokkenen bij de bedrijfstak. Veel ondernemers verkeren inmiddels in grote onzekerheid over de toekomst van het bedrijf en daarmee over de eigen bestaanszekerheid. Zoals de plannen er nu liggen, raakt dit niet alleen de veehouders, maar de hele keten van toeleveranciers, dienstverleners, verwerkers en vele anderen. Het zal leiden tot sociale ontwrichting en economische kaalslag voor hele regio’s.De effectiviteit van de gebiedsgerichte aanpak, die bij de provincies wordt neergelegd, is zeer ongewis. Regio’s zijn globaal ingekleurd voor vele tientallen procenten, zelfs tot boven de 90% aan emissiereductie, zonder reëel perspectief op bedrijfsniveau en zonder enig helder zicht op het daadwerkelijk kunnen behalen van de gestelde milieudoelen.De aanpak leunt voor SBK bovendien veel te nadrukkelijk op opkoop en veel te weinig op de mogelijkheid van technische innovaties om emissiearme bedrijfsvoeringen te helpen realiseren. Dit moet voorrang krijgen en met spoed zoveel mogelijk bevorderd en ondersteund worden. 
SBK blijft graag in gesprek over oplossingsrichtingen om het eigen, veelal beperkte aandeel van de kalversector in het stikstofvraagstuk, in aanleg technisch én duurzaam te helpen oplossen.SBK benadrukt, dat het stikstofbeleid op kalverhouders en hun gezinnen nu al zeer veel impact heeft. Alle onzekerheden raken echter ook de toeleveranciers, het transport, andere dienstverleners, slachterijen, verdere verwerkers en de vele anderen, die nauw betrokken zijn bij een bedrijfstak, die economisch gezond is, maatschappelijk verantwoord produceert en internationaal voorop loopt. Deze onzekerheden belemmeren ook de innovatie van de kalverhouderij in de sector.