Veelgestelde vragen Onderzoek en Innovatie

De verbindend verklaarde maatregelen betreffen het programma Onderzoek en Innovatie van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), de verplichte financiële bijdrage en de verplichte registratie en gegevensverstrekking. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen rondom het Onderzoeks- en Innovatieprogramma. Is uw vraag niet op deze pagina terug te vinden, neem dan contact op met SBK via de mail (info@kalversector.nl) of via de telefoon (088 – 9984325).

Programma Onderzoek en Innovatie

Wat is het belang van het Programma Onderzoek en Innovatie?
Wereldwijd is de Nederlandse kalversector toonaangevend op het gebied van gezond, duurzaam en veilig kalfsvlees. De producten en kennis gaan de hele wereld over en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie. Om deze goede positie te behouden, is het belangrijk dat de kalversector zich blijft ontwikkelen en innoveren op onder meer het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en klimaat, milieu en duurzaamheid.

Het Programma Onderzoek en Innovatie van SBK maakt dit mogelijk. Met het programma wordt namelijk gewerkt aan het kennis- en innovatieniveau van de sector op een onafhankelijke, gefundeerde en toegankelijke wijze. De resultaten uit het Programma Onderzoek en Innovatie dragen bij aan het toekomstbestendig blijven van de kalversector op zowel economisch als maatschappelijk gebied.

Wat houdt een verbindend verklaring in?
De Regeling producenten- en brancheorganisaties biedt de mogelijkheid voorschriften van erkende organisaties verbindend te verklaren. De Minister van LNV heeft het Programma Onderzoek en Innovatie van SBK verbindend verklaard. De verbindend verklaring heeft tot gevolg dat alle kalvereigenaren verplicht zijn zich te registeren bij SBK en de financiële bijdrage te betalen.
Wat is de omvang van het Programma Onderzoek en Innovatie?
Het Programma Onderzoek en Innovatie houdt rekening met een financiële ruimte van 160.000 euro in 2023. Ieder onderzoeksvoorstel dient te worden goedgekeurd door het bestuur van SBK. Het Programma loopt tot en met 2027.
Kan ik mijn eigen kennisvraag indienen?
SBK staat uiteraard open voor uw ideeën of kennisvragen als het gaat om onderzoek naar diergezondheid, voedselveiligheid en klimaat, milieu en duurzaamheid. Om aan uw idee/kennisvraag gehoor te kunnen geven, moet het wel passen binnen de scope en het budget van het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’.

Wilt u een kennisvraag indienen? Neem dan contact op met de SBK via de mail: info@kalversector.nl.

Ik ben geen kalvereigenaar, maar wel een kalverhouder. Moet ik dan mee doen?
Nee, de verbindend verklaring geldt uitsluitend voor de eigenaren van vleeskalveren. Niet voor de kalverhouders.
Heeft u toch een registratiebrief ontvangen? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met SKV en de overeenkomst met SKV op te zeggen (030-6941910, skv@skv.info). Op deze manier voorkomt u mailings over het Onderzoeks- en Innovatieprogramma. Mocht u in de toekomst besluiten weer actief te worden als eigenaar, dan is registratie voor het programma weer verplicht.
Waar kan ik de resultaten van het programma Onderzoek en Innovatie terugvinden?
Over de resultaten van het programma worden de eigenaren geïnformeerd zodra deze beschikbaar zijn.

Onderzoeksbijdrage

Hoeveel bedraagt de onderzoekbijdrage voor 2023?
De bijdrage is 10 eurocent per kalf. Voor kalveren die als starter worden opgezet, geldt een tarief van 3 eurocent per opgezet kalf, voor kalveren die als afmestkalf worden opgezet geldt een tarief van 7 eurocent per opgezet kalf.
Hoe wordt de verplichte onderzoeksbijdrage bijdrage vastgesteld?
De verplichte onderzoeksbijdrage wordt vastgesteld door het bestuur SBK op basis van benodigde middelen en het verwachte aantal op te zetten kalveren in de periode waarvoor de bijdrage wordt gevraagd.
Waarom moet iedere vleeskalvereigenaar verplicht meebetalen?
Het programma is van belang voor de gehele kalversector. Bovendien komen de resultaten beschikbaar voor alle kalvereigenaren. Tevens kan het programma alleen zinvol worden uitgevoerd als alle kalvereigenaren bijdragen aan de financiering.
Moet ik ook de onderzoeksbijdrage betalen als ik kalvereigenaar ben en incidenteel kalveren hou?
Ja, iedereen die eigenaar is van kalveren, is verplicht de onderszoeksbijdrage te betalen. Dit betekent ook dat u als kalvereigenaar moet voldoen aan de verplichtingen voor registratie en gegevensverstrekking.
Geldt er een ondergrens voor de registratieverplichting bij SBK en de betalingsplicht?
Nee, er geldt geen ondergrens. Iedere kalvereigenaar is verplicht zich te registreren en de bijdrage te betalen.
Wordt de onderzoeksbijdrage ook besteed om SBK te financieren?
Nee, de opbrengst van de verplichte onderzoeksbijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en coördinatie en begeleiding van het onderzoeksprogramma. De organisatiekosten van SBK worden betaald uit andere middelen.

Registratie & Wijze van opgave dieraantallen

Wat moet ik als kalvereigenaar doen om aan de verbindend verklaarde maatregel te voldoen?
Als kalvereigenaar dient u zich te registreren bij SBK. Ook dient u opgave te doen van uw dieraantallen. Door het registratieformulier te downloaden en ingevuld te mailen naar SBK (info@kalversector.nl) voldoet u aan de verbindend verklaarde maatregel.
Hoe kan ik mij registreren?
Alle eigenaren van vleeskalveren zijn verplicht om zich te registreren bij SBK. Indien u zich nog niet heeft geregistreerd dan kunt u dit alsnog doen. U kunt het registratieformulier downloaden en ingevuld mailen naar info@kalversector.nl of per post naar SBK, Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein.
Hoe kan ik opgave doen van dieraantallen?

Met een machtiging
U kunt opgave doen van uw dieraantallen door het registratieformulier te downloaden en ingevuld te mailen naar info@kalversector.nl of per post naar SBK, Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein. In het registratieformulier kunt u een vinkje plaatsen. Hierdoor geeft u SKV opdracht op de bij haar bekende gegevens aan SBK te verstrekken. Hiermee voorkomt u o.a. dat u zelf iedere maand opgave moet doen van de opgezette aantallen kalveren, ID-codes, UBN’s etc. Besluit u om zelf iedere maand opgave te doen? Dan dient u er rekening mee te houden dat u aan het einde van het jaar een accountantsverklaring dient op te sturen naar SBK, waarin de juistheid van de opgaven wordt bevestigd.

Eigen opgave dieraantallen
Als u ervoor kiest om geen machtiging aan SKV te geven om de bij haar bekende gegevens aan SBK te verstrekken, dient u zelf na afloop van elke maand opgave te doen van het aantal opgezette kalveren, ID-codes, UBN’s etc. U dient er rekening mee te houden dat u aan het einde van het jaar een accountantsverklaring dient op te sturen aan SBK, waarin de juistheid van de opgave wordt bevestigd. Via het formulier opgave dieraantallen kunt u de maandelijkse opgave doen. Het ingevulde formulier kunt u per mail naar info@kalversector.nl of per post naar SBK, Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein sturen.

Facturatie

Wie verstuurt de rekening en wanneer en hoe vaak ontvang ik deze?
U ontvangt van SBK elke keer een rekening na het opzetten van kalveren.
Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de verplichtingen voldoe?
Iedere eigenaar is verplicht te betalen. Komt u de verplichting tot registratie niet na, dan kan een voorlopige financiële bijdrage worden opgelegd. Komt u de verplichting tot betaling niet na, dan komen de kosten van invordering voor uw rekening en wordt ook de wettelijke rente over het niet-betaalde bedrag in rekening gebracht.