Vraag en antwoord over IKB Vleeskalveren

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de regeling IKB Vleeskalveren. Heeft u een vraag of een opmerking over de regeling IKB Vleeskalveren? Neem gerust contact met ons door een e-mail te sturen naar info@ikbkalveren.nl. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 088 998 4325.

Organisatie IKB Vleeskalveren

Wie is de regelinghouder van IKB Vleeskalveren?
De regelingen IKB Vleeskalveren (2008) Blanke Vleeskalveren en IKB Vleeskalveren (2008) Rosé Vleeskalveren zijn na het opheffen van het Productschap Vee en Vlees overgenomen door Stichting Brancheorganisatie Kalversector. De regelinghouder wordt ook wel schemabeheerder genoemd.
Wat zijn de taken van de regelinghouder?
De regelinghouder is verantwoordelijk voor het beheer van en toezicht op de naleving van de regeling IKB Vleeskalveren.
Wat is een Certificerende Instantie (C.I.)?
Een C.I. is een door SBK erkende Certificerende Instantie. Een C.I. laat een kalverbedrijf jaarlijks controleren op de voorschriften van IKB Vleeskalveren. Het IKB bedrijf is verplicht deze controleurs toe te laten op het bedrijf en medewerking te verlenen. De controleur  beoordeelt volgens vaststaande richtlijnen en legt de bevindingen vast in een controlerapport. De beoordelaar van de C.I. beoordeelt de inhoud van het controlerapport. Bij een positief oordeel van de C.I. volgt een IKB erkenning en certificaat. Bij een negatief oordeel legt de C.I. sancties op.

C.I.’s moeten werken volgens de internationale norm ISO 17065. De CI’s zijn hiervoor geaccrediteerd (erkend) door de Raad van Accreditatie.

Wat zijn de taken van een C.I.?

Een C.I.

 • sluit IKB-overeenkomsten/contracten af met kalverhouders;
 • laat IKB controles uitvoeren (inclusief de eerste erkenningscontrole);
 • certificeert bedrijven op basis van controleresultaten;
 • verlengt IKB-certificaten (na positieve uitslag controle);
 • voert het sanctiebeleid uit en legt dus sancties op;
 • informeert IKB deelnemers over wijzigingen in de afgesloten overeenkomst met de C.I.
Wie is de C.I. voor IKB Vleeskalveren?
Op dit moment is er één erkende C.I. voor de regeling IKB Vleeskalveren. Dat is Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Het is mogelijk dat op termijn andere C.I.’s zich aanmelden en door SBK worden erkend.
Wie bezoekt de kalverhouder voor een IKB controle?
In vrijwel alle gevallen zijn het bekende gezichten die het bedrijf bezoeken. Meestal zijn dit de SKV controleurs die ook al voor andere controles op het bedrijf komen. Door controles te combineren blijven de kosten zo laag mogelijk. De kalverhouder is verplicht de kosten voor eventuele controle en beoordeling te betalen.
Wanneer moet ik contact opnemen met de regelinghouder en wanneer met de CI?

Als u vragen heeft gerelateerd aan de IKB controle uitgevoerd door de CI, zoals de uitslag van het controlerapport, dan kunt u contact op nemen met de CI. Voor contactgegevens van de erkende CI SKV klik hier.

Als u vragen heeft over de regeling IKB Vleeskalveren, bijvoorbeeld over bepaalde voorschriften of inrichting hygiënesluis, dan kunt u contact opnemen met SBK.

Vragen kunt u richten aan het SBK secretariaat:

SBK secretariaat

Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

E-mail: info@kalversector.nl / Telefoon: 088 – 998 4325

Regeling IKB Vleeskalveren

Kan de IKB Regeling niet wat simpeler dan met al die administratieve rompslomp en bureaucratie?

Helaas niet. Alleen door alles vast te leggen en te bewaren is een onafhankelijke controle mogelijk. SBK maakt het de kalverhouder zo gemakkelijk mogelijk door naast de officiële regeling een werkmap aan te bieden. Dit is een handig hulpmiddel bij het vastleggen en bewaren van de IKB administratie.

Tenslotte biedt het vastleggen van gegevens ook voordelen:

 • De bedrijfsvoering wordt overzichtelijker. Het kan de kalverhouder helpen om zaken efficiënter aan te pakken.
 • Sommige documenten kunnen dienen als makkelijk geheugensteuntje.
 • Een vervanger (vakantie of ziekte) kan heel gemakkelijk waarnemen. De kalverhouder heeft de zekerheid dat zaken blijven doorlopen zoals hij dat wil.
Wat kost meedoen aan de IKB Regeling Vleeskalveren?

Meedoen aan de regeling kost de kalverhouder de controle- en beoordelingskosten van de C.I. en de aanpassingen die eventueel nodig zijn op het bedrijf. Dat kan per bedrijf verschillen. Verder investeert de kalverhouder tijd door het uitvoeren van extra werkzaamheden en het bijhouden van een IKB administratie. Deze kosten wegen op tegen de baten:

 • de kalverhouder komt tegemoet aan de wensen van markt en maatschappij (binnen- en buitenland);
 • de kalverhouder voldoet aan wettelijke regelgeving, zoals het Besluit houders van dieren en de Hygiënecode;
 • de kalverhouder kan helder aantonen hoe goed er op zijn bedrijf wordt gewerkt.
Wat moet ik doen om IKB gecertificeerd te blijven?
Sluit een overeenkomst af met de C.I. en met uw dierenarts. De controleur neemt automatisch contact met u op om een afspraak te maken voor de controle. U wordt dan zo spoedig mogelijk gecontroleerd. Wilt u de controle eerder laten uitvoeren? Neemt u dan contact met de C.I. en geef uw verzoek door.
Waarom moet ik een 1-op-1 overeenkomst sluiten met een Geborgde dierenarts?
Dit is een van de voorschriften die voorkomt uit de regeling Diergeneesmiddelen en dient ter bewaking van de gezondheid van de dieren. Dit voorschrift is terug te vinden in de Regeling Diergeneesmiddelen, bijlage 9, onderdeel 3. Voor meer informatie zie Geborgde vleeskalverdierenartsen.

 

Wettelijke Regelgeving

Waarom is het ‘Besluit houders voor dieren’ in IKB opgenomen?

Alles in één regeling is gemakkelijker dan allerlei losse regelingen bij elkaar. Maar belangrijker is dat de kalversector hiermee laat zien, dat ze haar eigen verantwoordelijkheid neemt als het gaat om bijvoorbeeld dierenwelzijn en diergezondheid. Over de eisen die hiervoor in IKB zijn opgenomen, is uitvoerig overlegd met vertegenwoordigers in de sector.