Vraag en antwoord over Programma Zelfcontrole 2020

Wat zijn dat: kritische stoffen?
Onder kritische stoffen worden drie groepen stoffen verstaan:
a. de verboden stoffen (ook wel hormonen en beta-agonisten genoemd),
b. residuen van antibiotica
c. de verboden voerbespaarders
d. milieucontaminanten.
Ik gebruik helemaal geen hormonen of verboden stoffen
Gelukkig geldt dat voor vrijwel alle kalverhouders. Door de ‘zelfcontrole’ maakt de kalverhouder dat ook aantoonbaar en dat draagt bij aan het vertrouwen in de kalversector en het imago van kalfsvlees.
Als de kalveren zijn bemonsterd, mogen ze dan worden afgevoerd van het bedrijf?
Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt bij de uitvoering van de ‘zelfcontrole. Deelnemers aan de SKV moeten de kalveren – of producten daarvan – die zijn bemonsterd, aanhouden op het bedrijf tot de uitslag bekend is. De monsteranalyse uitslag is normaal gesproken binnen 15 werkdagen bekend. Als daar aanleiding voor bestaat, kan een heranalyse noodzakelijk zijn. In dat geval is het mogelijk dat de monsteranalyse uitslag pas ná 15 werkdagen bekend is. Dit om te voorkomen dat vlees dat misschien verboden stoffen bevat in het consumptiekanaal terechtkomt.
Ben ik verplicht deel te nemen aan het Programma Zelfcontrole?
Het is vanuit de Regeling Diergeneesmiddelen voor iedere veehouder wettelijk verplicht om zelfcontrole uit te voeren.

Door de ‘zelfcontrole’ collectief uit te laten voeren via SKV vallen de kosten lager uit voor de kalverhouder. Het Programma Zelfcontrole 2020 bevat tevens de minimum norm voor niet-SKV-aangeslotenen, welke de overheid kan hanteren bij zijn handhavingsactiviteiten. Bij niet naleving van zelfcontrole kan de overheid een bestuurlijke boete opleggen.

Hoe kan ik als kalverhouder aan de verplichting tot ‘zelfcontrole’ voldoen?

1. Het door SKV gehanteerde systeem voldoet aan het Programma Zelfcontrole 2020 en daarmee aan de ‘zelfcontrole’. Kiest u voor deze optie of bent u al deelnemer aan de SKV, dan hoeft u verder niets te doen. De SKV organiseert de controlebezoeken bij de deelnemende bedrijven.
2. U kunt zelfstandig afspraken maken met organisaties en / of bedrijven voor het uitvoeren van de zelfcontrole op uw bedrijf, waarbij Programma Zelfcontrole 2020 in acht genomen moet worden.
Wat zijn de gevolgen voor mij als ik mij niet hou aan het Programma Zelfcontrole 2020?
Als u zich niet houdt aan de minimale eisen gesteld in het Programma Zelfcontrole 2020, dan is het verboden runderen jonger dan 1 jaar die bestemd zijn voor de (rosé)kalfsvleesproductie van uw bedrijf af te voeren. Slachterijen zijn verplicht bij de aanvoer van kalveren te controleren of de kalveren afkomstig zijn van een bedrijf dat zelfcontrole uitvoert aan de hand van het Programma Zelfcontrole 2020; dan wel door deelname aan de SKV dan wel zelfstandig.

Bij niet naleving van zelfcontrole kan de overheid een bestuurlijke boete opleggen.

Voor wiens rekening komen de kosten voor Programma Zelfcontrole 2020?
De kosten voor de monstername en monsteranalyse zijn voor rekening van de veehouder.
Wat zijn de kosten voor de ‘zelfcontrole’ voor mij als kalverhouder?

De kosten worden bepaald door het aantal te nemen monsters en het aantal uit te voeren analyses. Deze aantallen zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf en zijn vastgelegd in het Programma Zelfcontrole 2020.

Is uw bedrijf gecertificeerd door de SKV, dan worden de kosten rechtstreeks door de SKV doorberekend. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de SKV: www.skv.info.

Als u de zelfcontrole zelfstandig uitvoert, zijn de kosten afhankelijk van de afspraken die u maakt met een desbetreffende organisatie en / of bedrijf.

Wat is er gebeurd met de reserves van het Productschap Diervoerder bestemd voor kwaliteitscontrole?
SBK heeft de overgebleven reserves (€25200,-) van het Productschap Diervoerder bestemd voor kwaliteitscontrole overgedragen aan Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). SKV zal de reserves inzetten bij de controle op verboden stoffen.
Moet ik ook voldoen aan de verplichting tot ‘zelfcontrole’ als ik mijn kalveren altijd lever aan een buitenlandse slachterij?
De verplichting voor zelfcontrole geldt voor alle houders van kalveren op Nederlands grondgebied.
Welke regelgeving en / of wetgeving gaan over de verplichting tot zelfcontrole?
Regeling Diergeneesmiddelen en 96/23/EG hebben betrekking op de verplichting tot zelfcontrole.